bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności PIS

Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie


• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1412).
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015r., poz. 618)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885 ze zmianami)
• Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.
• Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.
• Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przedmiot działalności Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z dnia 14. 03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r.,Nr 212, poz. 1263 ze zmianami). Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej w powiecie jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Wykonywanie zadań określonych powyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w
zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na
prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:
1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, pod względem wymagań higienicznych i
zdrowotnych,
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub
budownictwie,
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, czystości wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic,
3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków
żywienia zbiorowego, nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób
zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
7) higieny procesów nauczania,
8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.
9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej,
przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
5) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,


Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu
czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze, oraz inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z  warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
Opinie, o których mowa powyżej, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.Opublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 22.09.2015
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 597