bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pomoc


Pomoc

Niniejsza strona została przygotowana w celu wykonania obowiązku nałożonego m. in. na organy administracji publicznej przez:

ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwanej dalej ,,ustawą'
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej – jest to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Strona główna Biuletynu, prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, znajduje się pod adresem: www.bip.gov.pl

Zakres informacji obowiązkowo objętych publikacją na stronach BIP organów administracji, do których należy Państwowy Inspektor Sanitarny od dnia 1 lipca 2003 r.

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 1 lipca 2003 r., podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy określając:

Status prawny lub formę prawną - Organizację
Przedmiot działania i kompetencje
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek, którym dysponują
Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1
Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Dane na temat rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania.


Niniejszy serwis obejmuje informacje publiczne opublikowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. Poszczególne zakładki menu zawierają odsyłacze do treści zawartych na stronie.Opublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 20.05.2015
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 191