Dla klienta

Sekcja Epidemiologii (ostatnia aktualizacja 30.03.2017):

Formularz zgłoszenia zachorowań na grypę MZ-55
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania HIV albo AIDS lub zgonu osoby zakażonej lub chorej
Formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Sprawozdanie z kart uodpornienia

Program szczepień ochronnych 2017

Zaświadczenie
Wzór książeczki szczepień
Wzór karty uodpornienia
Wzór sprawozdania zużycia szczepionek

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o wpis do rejestru dl praktyk lekarskich
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o wpis do rejestru dla praktyk pielęgniarskich
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o wpis do rejestru dla podmiotów leczniczych

Sekcja Higieny Komunalnej (ostatnia aktualizacja 20.03.2017) :

Wniosek o ekshumacje

Ulotka dotycząca czyszczenia i odkażania studni

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ostatnia aktualizacja 01.03.2017):

Rozporządzenie parlamentu europejskiego
Wskazówki do interpretowania przepisów

Wniosek o wpis do rejestru
Wniosek o dokonanie zmian
Wniosek o wykreślenie
Wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru
Wniosek o graniczną kontrolę żywności

Sekcja Higieny Pracy (ostatnia aktualizacja 14.07.2014):

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (Załącznik 1)
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (Załącznik 2)
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (Załącznik 4)

Procedura zgłaszania chorób zawodowych

Oddział Laboratoryjny (ostatnia aktualizacja 01.03.2017):

Informacja dla klienta o pobieraniu próbek kału
Informacja dla klienta o pobieraniu próbek wymazów z kału
Informacja dla klienta dotycząca pobierania i transportu próbek wody do badań na potrzeby własne

PO-12-00-01 Zlecenie na badanie wody
PO-12-00-02 Zlecenie na badanie żywności
PO-12-00-03 Zlecenie hp
PO-12-00-04 Zlecenie na badanie mikrobiologiczne
PO-12-00-05 Zlecenie sporale
PO-12-00-06 Zlecenie na badanie parazytologiczne
PO-12-00-07 Zlecenie na badanie próbek mikrobiologicznych
PO-14-01 EP Instrukcja przyjmowania próbek i kryteria wstępnej oceny

Wykaz metod badawczych z dnia – 01.03.2017