Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie » Aktualności
Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁYWALNI

Data dodania: 20.04.2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁYWALNI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie informuje, że w dniu  17 grudnia 2015 roku wprowadzono nowe przepisy regulujące kwestię jakości wody na pływalniach tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

 

Wprowadzone regulacje mają na celu zminimalizowanie zagrożeń zdrowotnych osób pływających, kąpiących się, uprawiających sport lub rekreację.

 

Rozporządzenie określa:

Obowiązki zarządzającego pływalnią, który dokonuje oceny spełniania przez wodę na pływalni wymagań na podstawie:

– bieżącej obserwacji wody na pływalni oraz dokumentowania spostrzeżeń i podejmowanych

czynności,

– systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników

pomiaru jakości wody na pływalni (pH wody, potencjał  redox, stężenie chloru wolnego,

temperatura wody, chlor związany),

– systematycznego prowadzenia badań jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych

i fizykochemicznych (zgodnie z harmonogramem opartym na wytycznych zawartych w

załącznikach do w/w rozporządzenia).

Badaniom na pływalni podlega woda:

– wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji,

– w nieckach basenowych z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych,

– w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

– w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do

lat 3,

– w natryskach, przy czym badanie wykonuje się przynajmniej z jednego  na 10 natrysków,

 

O spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu, aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów, planowanym terminach doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, podjętych działań naprawczych, a także o ostatniej ocenie jakości wody dokonanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarządzający pływalnią informuje w komunikatach zamieszczanych:

– na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących    się  lub uprawiających sport lub rekreację,

–  na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego

pływalnią.

Obowiązkiem właściwego państwowego inspektora sanitarnego jest dokonywanie zbiorczej rocznej oceny, czy woda odpowiada wymaganiom, poprzez analizę:

–  parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wyników badań wody,

–  zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

–  wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora

sanitarnego przed wydaniem oceny.

Zarządzającym pływalniami wyznaczono 6-miesięczny okres na dostosowanie się do wymogów określonych w rozporządzeniu, tj. w czerwcu 2016r.

skan

Konkurs na PLAKAT pod tytułem „Stop dopalaczom”

Data dodania: 18.04.2016

Główny Inspektor Sanitarny ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem „Stop dopalaczom”.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Cel konkursu:

a. celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów,

b. zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,

c. wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,

d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

e. kształtowanie pozytywnych wzorców,

f. aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania),

g. budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej uczestnikami,

b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora (do trzeciego stopnia pokrewieństwa),

c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r.

d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki organizacyjnej PSSE w terminie do 27.05 2016 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1 w regulaminie.

e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką antydopalaczową
i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,

f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,

g. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.

 

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

a. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim.

b. Etap ogólnopolski realizacji prac odbywa się w okresie: 12.04.2016r. – 20.05.2016r.

c. Prace konkursowe (z dopiskiem STOP DOPALACZOM – PLAKAT) należy kierować:

– szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo PSSE do dnia 27.05.2016r.

d. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r.

e. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 24 czerwca 2016r.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

a. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD – w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), w zamkniętej kopercie wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

b. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

– w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

– w trybie kolorów CMYK.

c. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.

d. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika.

b. Ocenie podlegać będzie:

– zgodność pracy z regulaminem,

– czytelność przekazu,

– pomysłowość i kreatywność,

– poprawność merytoryczna.

c. W skład komisji konkursowej wchodzą:

– reprezentanci GIS

Fundatorzy nagród:

– GIS

Liczba laureatów i nagrody:

– I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca.

– nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

a. innego podziału nagród i wyróżnień,

b. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,

c. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,

d. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Regulamin konkursu
Załączniki do edycji

Europejska kampania informacyjna 2016-2017 „BEZPIECZNI NA STARCIE, ZDROWI NA MECIE”

Data dodania: 12.04.2016

2016010711822&Zdrowi-na-mecie-2017-300

Więcej informacji na stronach:

Strona kampanii
Strona kampanii – Język angielski

Wyniki Powiatowego Konkursu na spot reklamowy pt.” Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Data dodania: 07.04.2016

skan_0001

Program profilaktyki stomatologicznej

Data dodania: 01.04.2016

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.
Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat

Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat.

Więcej na stronie www.zebymalegodziecka.pl

Pismo przewodnie